header-homo-blogg

Diskriminering i skolan

Diskriminering i skolan är något som barn, elever och studenter kan uppleva. Givetvis kan klassföreståndare samt utomstående personer även diskrimineras i en skolas lokaler, men diskriminering av just elever och studenter är något som många organisationer och aktörer runtom i landet arbetar specifikt med att stävja.

 

DO själva använder begreppet Diskriminering inom utbildningsområdet, och på deras hemsida klargörs det att det är utbildningsanordnarens ansvar att motverka detta. Men vad är egentligen diskriminering? Bra att känna till, är att det inte är samma sak som orättvis behandling.

 

Det är till exempel tillåtet att behandla barn olika med hänsyn till deras ålder. 

Så får dock inte ske med hänsyn till elevens sexuella läggning. Den som är i ett homosexuellt förhållande kan till exempel inte nekas gå med sin partner till en skoldans. Precis det här scenariot konstaterar också DO på sin hemsida, är ett exempel på ett fall för diskriminering.

Diskrimineringsgrunder

Det finns totalt sju diskrimineringsgrunder, där sexuell läggning är en. I diskrimineringslagen omfattas homosexuell, heterosexuell samt bisexuell läggning. Skyddet omfattar även situationer som har ett nära samband med läggningen. Det kan till exempel handla om intimt umgänge eller samboskap med två personer av samma eller av annat kön. Sexuella beteenden i sig är dock inget som omfattas av förbudet, och det här gäller variationer som finns hos alla typer av läggningar. Ett exempel på det är exhibitionism.

 

Diskriminering som är kopplat till sexuell läggning är inte bara förbjudet i skolan, men det läggs en stor tonvikt på det inom utbildningsområdet. Det är även förbjudet inom arbetsliv, sjukvård, socialtjänst och i en rad andra samhällsområden.

 

Ett annat konkret exempel på vad som skulle kunna vara diskriminering i utbildningsområdet, med sexuell läggning som grund, är om någon skulle nekas en utbildningsplats med läggningen som förklaring. Något annat forskare talar om är att en homosexuell läggning kan göra att en elev uppfattas som avvikande, vilket ökar risken för att bli trakasserad på olika sätt.

Hur kan det motverkas?

Lärosäten och andra utbildningsanordnare ska främja lika möjligheter och rättigheter för alla elever inom verksamheten. Ett sätt att motverka diskriminering i skolan är att arbeta med aktiva åtgärder. Det här görs i fyra steg som är att undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera. Vidare ska man arbeta förebyggande och främjande genom att ta fram riktlinjer och rutiner. Arbetet mot diskriminering ska ske i samverkan med elever och anställda inom verksamheterna.