header-homo-blogg

Diskrimineringsgrunder

Det finns totalt sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Exempel på detta är kön, sexuell läggning samt etnisk tillhörighet. Grunderna används som ett verktyg för att skydda de grupper som kan tänkas utsättas för orättvis behandling i samhället.

De sju diskrimineringsgrunder

Kön

Könsdiskriminering är förbjudet. Begreppet kön innebär att en person är en kvinna eller man, men skyddet omfattar även människor som har ändrat – eller planerar att ändra – sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande uttryck eller identitet

Könsöverskridande uttryck eller identitet innebär att en person inte upplever sig ha en könsidentitet som stämmer överens med det biologiska könet. Det handlar om personens egen upplevelse av sig själv, men också hur man uttrycker sig genom kläder, smink och frisyr till exempel.

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet syftar man främst på en persons etniska och nationella ursprung eller hudfärg. När man talar om nationellt ursprung syftar man på personer som kommer från samma land.

Det kan till exempel handla om finländare, svenskar eller polacker. Exempel på grupper som delar ett etniskt ursprung är romer och samer.

Religion och trosuppfattningar

Det är inte tillåtet att diskriminera någon med hänsyn till dennes religion eller trosuppfattning. Med religion syftar man helt enkelt på religiösa åskådningar som till exempel kristendom, judendom, hinduism eller islam.

Funktionsnedsättningar

Fysiska, mentala samt begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga kallas för funktionsnedsättningar. Det kan vara skador som funnits sedan födseln, som har uppstått senare livet eller som förväntas uppstå. Exempel på funktionsnedsättningar är dyslexi, synskador och allergier.

Sexuell läggning

I Sverige är det inte tillåtet att diskriminera någon med hänsyn till dennes sexuella läggning. Lagen omfattar homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Lagens skydd omfattar även händelser och situationer som kan anses ha en nära koppling till en persons sexuella läggning. Det kan till exempel handla om sexuellt umgänge eller att någon bor och lever med en annan person av samma kön.

Ålder

Alla människor i Sverige, oavsett hur gammal man är, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.