header-homo-blogg

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering samt främja att människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Detta oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Vad är egentligen diskriminering?

I diskrimineringslagen förklaras det utförligt vad diskriminering innebär. Bland annat talar man om direkt diskriminering och indirekt diskriminering.

 • Direkt diskriminering innebär att en person behandlas sämre än någon annan person med hänsyn till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna anges i slutet av inledningen på den här texten.
 • Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom till exempel en bestämmelse som kan framstå som neutral, men som ändå kan riskera att missgynna en person med hänsyn till en eller flera diskrimineringsgrunder.
 

Diskriminering kan också handla om bristande tillgänglighet. Ett exempel på det är om en person med en funktionsnedsättning missgynnas för att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits. Diskriminering kan också handla om trakasserier, sexuella trakasserier och att man ger någon annan instruktioner att diskriminera.

Lagen skyddar individer

Diskrimineringslagen är till för att skydda individer och inte för till exempel företag, föreningar eller andra organisationer. I praktiken innebär kan det exempelvis innebära att skolan inte får diskriminera elever, att en butiksanställd inte får diskriminera kunder och att en arbetsgivare inte får diskriminera personalen. 

 

Exakt vad som är det diskriminering förklaras av lagen i detalj, men givetvis så är det inte alltid självklart. Exempel på vad som skulle kunna vara diskriminering är som följer:

 • En krog släpper inte in en person på grund av att han eller hon har en funktionsnedsättning som påverkar rörelser och tal.
 • En fabrik kräver att de anställda ska ha en viss kroppslängd.
 • En idrottslärare låter inte en elev delta på gymnastiken på grund av att personen bär en huvudduk.
 • När en anställd har lägre lön än en kollega med likvärdiga arbetsuppgifter och det har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Om butikspersonal inte låter någon med en viss etnisk tillhörighet handla i butiken.
 • Om en homosexuell person nekas plats på en utbildning på grund av den sexuella läggningen.

Var kan diskriminering ske?

Diskrimineringslagen kan appliceras på en rad olika områden i samhället. Till exempel:

 • I skolan.
 • Tjänster, varor och bostäder.
 • I hälso- och sjukvården.
 • Värnplikt.
 • Medlemskap i vissa föreningar eller organisationer.
 • Vi kontakt med myndigheter och offentlig sektor.