header-homo-blogg

Ombudsmannen för trakasserier mot homosexuella

Sverige är känt som ett land som ligger i framkant när det gäller arbetet med att motverka diskriminering av homosexuella. I slutet av nittiotalet inrättade man en statlig myndighet komma ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, förkortat HomO. Den verksamhet som myndigheten bedrev togs över av Diskrimineringsombudsmannen den 1 januari år 2009.

Uppgifter

Införandet av HomO påbörjades efter en proposition av regeringen år 1997. I den föreslog man att ett nytt ombudsmannainstitut skulle införas. Man föreslog att ombudsmannen skulle få en ”processförande roll” och kunna föra talan i Arbetsdomstolen. Två år senare var den nya förvaltningsmyndigheten en realitet.

 

Inom sitt verksamhetsområde skulle man även informera, utbilda, överlägga samt föra kommunikation med enskilda, organisationer, företag och myndigheter. Som ombudsman skulle myndigheten även arbeta med att följa internationell utveckling I HBTQ-frågorna. I praktiken kunde detta innebära att föra kontakt med internationella organisationer.

 

HomO kunde även spela en roll för regeringens arbete. Vid författningsändringar  i diskrimineringslagen kunde ombudsmannen ha haft ett visst inflytande, till exempel.

HomO slogs ihop med andra ombudsmän

Den sista december år 2008 började myndigheten att avvecklas. Detta tillsammans med ett antal andra ombudsmän, som tillsammans skulle komma att bli Diskrimineringsombudsmannen, DO, som vi har kvar idag.

 

Det stod klart att diskrimineringsombudsmannen skulle grunda sin verksamhet på den nya diskrimineringslagen. Tidigare hade man haft sju olika lagar mot diskriminering, som alltså nu ersattes. En rad olika åtgärder vidtogs för att stärka diskrimineringsskyddet – bland annat var det nu som ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck blev diskrimineringsgrunder.

Hans Ytterberg

Från att myndigheten startades, tills att den lades ned, var Hans Ytterberg chef. Tidigare hade han bland annat arbetat som domare och på justitiedepartementet. Parallellt med sin juridiska karriär har han även arbetat mycket med att främja homosexuellas rättigheter. När HomO lades ned fortsatte han sin karriär som generaldirektör för Statens haverikommission. Sedan ett antal år tillbaka är han även ordförande i Nämnden mot diskriminering.